TownlandCounty
ABBEYLANDSKILKENNY
ADAMSTOWNWATERFORD
AGLISH NORTHKILKENNY
AGLISH SOUTHKILKENNY
AMBERHILLWATERFORD
ARDBEGKILKENNY
ARDERRAKILKENNY
ATATEEMORE or BLACKNEYSKILKENNY
AUSKURRA BIGWATERFORD
AYLWARDSTOWNKILKENNY
BALLINAMONAWATERFORD
BALLINATTINWATERFORD
BALLINCLARE KILKENNY
BALLINCREA KILKENNY
BALLINCURRA KILKENNY
BALLINCURRA SOUTH KILKENNY
BALLINCURRAGH KILKENNY
BALLINDUDWATERFORD
BALLINKINAWATERFORD
BALLINLAMMYKILKENNY
BALLINLAWKILKENNY
BALLINTLEAKILKENNY
BALLINVELLAWATERFORD
BALLINVOHERKILKENNY
BALLYBEGWATERFORD
BALLYBRAGHYKILKENNY
BALLYBRASSILKILKENNY
BALLYCANVAN BIGWATERFORD
BALLYCANVAN LITTLEWATERFORD
BALLYCARNANEWATERFORD
BALLYCASHINWATERFORD
BALLYCOARDRAWATERFORD
BALLYDAVIDWATERFORD
BALLYDAWKILKENNY
BALLYDRISLANEWATERFORD
BALLYDUFF EASTWATERFORD
BALLYDUFF WESTWATERFORD
BALLYFASY LOWERKILKENNY
BALLYFASY UPPERKILKENNY
BALLYGARRANWATERFORD
BALLYGLANWATERFORD
BALLYGOREYKILKENNY
BALLYGREEKKILKENNY
BALLYGRIFFINKILKENNY
BALLYGUNNERCASTLEWATERFORD
BALLYGUNNERMOREWATERFORD
BALLYGUNNERTEMPLEWATERFORD
BALLYHOBUCKKILKENNY
BALLYHOMUCKKILKENNY
BALLYHOOWATERFORD
BALLYKILLABOYKILKENNY
BALLYKINSELLAWATERFORD
BALLYKNOCKWATERFORD
BALLYKNOCKBEGKILKENNY
BALLYLOUGHBEGWATERFORD
BALLYLOUGHMOREWATERFORD
BALLYLUSKYKILKENNY
BALLYMABINWATERFORD
BALLYMACAWWATERFORD
BALLYMARTINKILKENNY
BALLYMOATWATERFORD
BALLYMOUNTAINKILKENNY
BALLYNABOLAWATERFORD
BALLYNABOLEYKILKENNY
BALLYNACLOGH NORTH WATERFORD
BALLYNACLOGH SOUTHWATERFORD
BALLYNAKILLKILKENNY
BALLYNAMONAKILKENNY
BALLYNAMOYNTRAGHWATERFORD
BALLYNANEASHAGHWATERFORD
BALLYNEARLAKILKENNY
BALLYNOONY EASTKILKENNY
BALLYNOONY WESTKILKENNY
BALLYQUINKILKENNY
BALLYRAHANKILKENNY
BALLYROWRAGHKILKENNY
BALLYSHONEENWATERFORD
BALLYTARSNEYKILKENNY
BALLYVARRINGKILKENNY
BALLYVELLONWATERFORD
BALLYVOREENWATERFORD
BALLYVOULERA or MOULERSTOWNKILKENNY
BALLYWAIRYKILKENNY
BARRISTOWNWATERFORD
BAUNNAGELOGEKILKENNY
BAWNDAWWATERFORD
BAWNFUNEWATERFORD
BISHOPSCOURTWATERFORD
BISHOPSHALLKILKENNY
BLACKKNOCKWATERFORD
BLOSSOMHILLKILKENNY
BROWNSTOWNWATERFORD
BUSHERSTOWNKILKENNY
BUTLERSTOWN NORTHWATERFORD
BUTLERSTOWN SOUTHWATERFORD
CALLAGHANEWATERFORD
CAPPAGHKILKENNY
CARRICKADUSTARAWATERFORD
CARRICKANUREWATERFORD
CARRICKAVARAHANEWATERFORD
CARRICKAVRANTRYWATERFORD
CARRICKAVRANTRY NORTHWATERFORD
CARRICKAVRANTRY SOUTHWATERFORD
CARRICKCLONEYKILKENNY
CARRICKINNANEKILKENNY
CARRICKPHIERISHWATERFORD
CARRICKSAGGARTWATERFORD
CARRIGANARDWATERFORD
CARRIGANURRAKILKENNY
CARRIGAVOEWATERFORD
CARRIGLEAWATERFORD
CARRIGLONGWATERFORD
CASTLETOWNWATERFORD
CHARLESTOWNKILKENNY
CHEEKPOINTWATERFORD
CHRISTENDOMKILKENNY
CLASHAROEKILKENNY
CLOGGAKILKENNY
CLONASSYKILKENNY
CLONFADDAWATERFORD
CLOONEKILKENNY
COOLBUNNIAWATERFORD
COOLGOWERWATERFORD
COOLTEGINWATERFORD
COOLUMWATERFORD
CORBALLY BEGWATERFORD
CORBALLY MOREWATERFORD
CORLUDDYKILKENNY
COUSEWATERFORD
COXTOWN EASTWATERFORD
COXTOWN WESTWATERFORD
CREADANWATERFORD
CROBALLY LOWERWATERFORD
CROBALLY UPPERWATERFORD
CROOKEWATERFORD
CROSSWATERFORD
CULLENAGHWATERFORD
CULLENCASTLEWATERFORD
CURRAGHBEHYKILKENNY
CURRAGHMARTINKILKENNY
CURRAGHMOREKILKENNY
CUSSANAKILKENNY
DANGANKILKENNY
DARBYSTOWNKILKENNY
DARRIGALWATERFORD
DAVIDSTOWNKILKENNY
DEERPARKKILKENNY
DOONEENWATERFORD
DOORNANEKILKENNY
DROMINAWATERFORD
DRUMCANNONWATERFORD
DRUMDOWNEY UPPERKILKENNY
DRUMRUSKWATERFORD
DUAGHWATERFORD
DUNGOOLYKILKENNY
DUNKITTKILKENNY
DUNMOREWATERFORD
EARLSRATHKILKENNY
FAHYKILKENNY
FAITHLEGGWATERFORD
FARNOGEKILKENNY
FARNOGE EASTKILKENNY
FARNOGE WESTKILKENNY
FARRANSHONEENWATERFORD
FILBUCKSTOWNKILKENNY
FISHERSTOWNWEXFORD
FLEMINGSTOWNKILKENNY
FORNAGHTWATERFORD
GARRANDARRAGHKILKENNY
GAULSTOWNKILKENNY
GIBBETHILLWATERFORD
GLEBEWATERFORD
GLENDONNELLKILKENNY
GLENGRANTKILKENNY
GLENHOUSEWATERFORD
GORTACLADEWATERFORD
GORTAHILLYWATERFORD
GORTEENSKILKENNY
GRACEDIEU EASTWATERFORD
GRACEDIEU WESTWATERFORD
GRAIGARIDDYWATERFORD
GRAIGUEWATERFORD
GRAIGUENAKILLKILKENNY
GRANNYKILKENNY
GREATISLANDWEXFORD
GREENVILLEKILKENNY
GROGANKILKENNY
GUILKAGH BEGKILKENNY
GUILKAGH MOREKILKENNY
HAGGARDKILKENNY
HARRISTOWNWATERFORD
INCHACARRANKILKENNY
KEILOGEWATERFORD
KILBARRYWATERFORD
KILBRIDEKILKENNY
KILBRIDE NORTHWATERFORD
KILBRIDE SOUTHWATERFORD
KILCARAGHWATERFORD
KILCARTONWATERFORD
KILCOP LOWERWATERFORD
KILCOP UPPERWATERFORD
KILCRAGGANKILKENNY
KILCULLEN LOWERWATERFORD
KILCULLEN UPPERWATERFORD
KILDERMODYWATERFORD
KILL St. LAWRENCEWATERFORD
KILL St. NICHOLASWATERFORD
KILLANDREWKILKENNY
KILLASPYKILKENNY
KILLAWLANWATERFORD
KILLOTERANWATERFORD
KILLOWENWATERFORD
KILLUREWATERFORD
KILMACLEAGUE EASTWATERFORD
KILMACLEAGUE WESTWATERFORD
KILMACOMBWATERFORD
KILMACOWKILKENNY
KILMAKEVOGEKILKENNY
KILMAQUAGUEWATERFORD
KILMEADANWATERFORD
KILMOYEMOGE EASTWATERFORD
KILMOYEMOGE WESTWATERFORD
KILMURRYKILKENNY
KILRONANWATERFORD
KNOCKACURRINWATERFORD
KNOCKANDUFFWATERFORD
KNOCKAVELISHWATERFORD
KNOCKBOYWATERFORD
KNOCKBRACKKILKENNY
KNOCKEENWATERFORD
KNOCKHOUSEWATERFORD
KNOCKHOUSE LOWERWATERFORD
KNOCKHOUSE UPPERWATERFORD
KNOCKNAGAPPULWATERFORD
KNOCKPARSONWATERFORD
KNOCKROEWATERFORD
LACKENWATERFORD
LAHARDANWATERFORD
LECKAUNWATERFORD
LEPERSTOWNWATERFORD
LICKETSTOWNKILKENNY
LISDUGGANWATERFORD
LISNAKILLWATERFORD
LISSELANWATERFORD
LISSELTYWATERFORD
LITTLE ISLANDWATERFORD
LOUGHDEHEENWATERFORD
MELVILLEKILKENNY
MILLTOWNKILKENNY
MOLUMKILKENNY
MONAMINTRAWATERFORD
MONEYHENRYKILKENNY
MONLOUMWATERFORD
MONVOYWATERFORD
MOONCOINKILKENNY
MOONVEENKILKENNY
MOUNTCONGREVEWATERFORD
MOUNTNEILLKILKENNY
MOUNTSIONKILKENNY
MULLENNAHONEKILKENNY
MULLINAVATKILKENNY
MUNMAHOGEWATERFORD
MURTAGHSTOWNKILKENNY
NARRABAUN NORTHKILKENNY
NARRABAUN SOUTHKILKENNY
NEWRATHKILKENNY
NEWTOWNKILKENNY
NEWTOWNWATERFORD
NICHOLASTOWNKILKENNY
NOOKWEXFORD
NYMPHHALLWATERFORD
ORCHARDSTOWNWATERFORD
PARKSTOWN LOWERKILKENNY
PARKSTOWN UPPERKILKENNY
PARKSWOOD LOWERWATERFORD
PARKSWOOD UPPERWATERFORD
PASSAGE EASTWATERFORD
PASSAGE WESTWATERFORD
PEMBROKESTOWNWATERFORD
PICKARDSTOWNWATERFORD
POLLRONEKILKENNY
PORTALLYWATERFORD
PORTNAHULLYKILKENNY
PORTNASCULLYKILKENNY
QUILLIAWATERFORD
RAHARDKILKENNY
RAHEENWATERFORD
RAHEENSWATERFORD
RATHCULLIHEENKILKENNY
RATHCURBY NORTHKILKENNY
RATHCURBY SOUTHKILKENNY
RATHINUREKILKENNY
RATHMOYLANWATERFORD
RATHNASMOLAGHKILKENNY
REISKWATERFORD
RICKARDSLAND NORTHKILKENNY
RINGVILLEKILKENNY
ROCHESTOWNKILKENNY
ROCKSHIREKILKENNY
ROSSDUFFWATERFORD
ROSSINANKILKENNY
SCARTKILKENNY
SCARTNAMOEKILKENNY
SHINGANAGHWATERFORD
SKEARDKILKENNY
SLIEVEROEWATERFORD
SMARTSCASTLE EASTKILKENNY
SMARTSCASTLE WESTKILKENNY
SMITHSTOWNKILKENNY
SPORTHOUSEWATERFORD
STONEHOUSEWATERFORD
BELMOUNTKILKENNY
STRANGSMILLKILKENNY
SUMMERVILLEWATERFORD
TIGROEWATERFORD
TINVAUCOOSHKILKENNY
TOWERGAREWATERFORD
TRAMORE EASTWATERFORD
TRAMORE WESTWATERFORD
TREANAREEKILKENNY
ULLIDKILKENNY
WADDINGSTOWNKILKENNY
WEATHERSTOWNKILKENNY
WHITFIELD SOUTHWATERFORD
WILLIAMSTOWNWATERFORD
WOODSTOWNWATERFORD
WOODSTOWN LOWERWATERFORD
WOODSTOWN UPPERWATERFORD